888B Quy Tắc Trò Chơi
Top Game Casino Hot Nhất Nhà Cái 888B
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
Top Game Casino Hot Nhất Nhà Cái 888B
11/02/2020 | Đăng bởi nhacai888b Views: 65 | Share

Hiện nay, live casino đang là thể loại game làm mưa làm gió thị trường cá cược trực tuyến. Trên nhà cái 888b, các tựa game live casino luôn lọt top được truy cập nhiều nhất.

Để người chơi dễ dàng nắm được những loại game nào đáng thử nhất, admin đã tổng hợp lại top 4 game casino đang có nhiều hội viên thắng lớn trên trang!

Giới thiệu nhà cái 888b

Nhà cái 888b đã không còn là cái tên xa lạ đối với người đam mê game online. Với hàng trăm loại game cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, website 888b nhận được nhiều phản hồi tốt từ người chơi.

Trong bài viết này, ta sẽ cùng tìm hiểu 4 game hot nhất tại 888b. Đó là: Baccarat, Rồng Hổ, Roulette và Xì Dách.

Top 4 game này được thống kê dựa trên kết quả tổng lượt truy cập của người chơi. Nếu muốn tham khảo thêm các game khác, người chơi có thể truy cập web 888b theo Link này.  

Một số game live casino trên 888b

Game Baccarat của nhà cái 888b

Baccarat là một loại game khá phổ biến, hay đi kèm với các game như Roulette, Blackjack,… Game này khá đơn giản và dễ chơi vì phần lớn thao tác thuộc về dealer. Luật chơi Baccarat có thể tóm gọn như sau:   

Có 3 cửa chính để người chơi đặt tiền cược vào là Player, Banker và Tie (Hòa). Có thể có một số ô cược phụ (side bet), phụ thuộc vào từng loại bàn Baccarat.

Luật chơi Baccarat

Sau khi đặt, dealer sẽ chia bài. Mỗi bên được chia 2 lá bài, ngửa mặt lên. Tùy thuộc vào điểm số, mỗi bên sẽ giữ nguyên hai lá bài ban đầu hoặc rút thêm lá bài thứ 3. Cách tính điểm của Baccarat là : 

 • Các lá bài từ 2 đến 9: điểm số bằng con số trên mặt bài.
 • Các lá 10, J, Q, K: 0 điểm.
 • Lá A: 1 điểm.

Nếu tổng lớn hơn 9 thì chỉ tính số hàng đơn vị (ví dụ: tổng 16 -> lấy 6). Cửa nào có tổng điểm gần với 9 nhất thì sẽ thắng.

Các cửa cược và tỷ lệ trả thưởng là:

 • Player: tỷ lệ 1 ăn 1
 • Banker: tỷ lệ 1 ăn 0.95
 • Hoà ( Tie): tỷ lệ 1 ăn 8

Tùy vào lựa chọn của mình mà người chơi sẽ có các tỷ lệ thắng khác nhau.

Khi chơi Baccarat trên 888b, người chơi sẽ có những giây phút chơi cực đỉnh. Đồ hoạ game siêu đẹp, dàn dealer hấp dẫn, hứa hẹn mang tới trải nghiệm khó quên.

Nhà cái 888b còn có nhiều ưu đãi khủng, tăng tỷ lệ thắng cược cho người chơi. Tuy nhiên, vì tính chất của Baccarat, người chơi sẽ có ít cơ hội tương tác khi chơi. Nếu muốn tương tác nhiều hơn, bạn có thể tham khảo các trò chơi ta sắp tìm hiểu dưới đây. 

Game Rồng Hổ

Trò chơi Rồng Hổ ( hay Dragon Tiger), là một game có cách chơi tương tự với trò Baccarat. Với hai bộ bài Rồng và Hổ được chia cho Banker và Player. Người chơi sẽ đặt cược vào cửa mình lựa chọn ( 3 cửa tương tự Baccarat).

Người chơi có thể yên tâm lựa chọn nhà cái 888b để trải nghiệm game Rồng Hổ. Vì hệ thống quản lý chặt chẽ sẽ ngăn chặn hoàn toàn các thủ đoạn gian lận.

Thêm nữa, hệ thống hỗ trợ khách hàng 24/7 sẽ giúp người chơi giải quyết các rắc rối. Thông tin về bộ phận chăm sóc khách hàng được dẫn theo đường Link này. 

Rồng Hổ là một trong những game đang hot trên 888b

Tuy là một game có độ may rủi cao, 888b vẫn có một số tip giúp người chơi tăng cơ hội thắng. Đầu tiên phải nói đến việc đặt cửa hoà (tie). Đối với các vòng chơi đầu, tỷ lệ vào cửa hoà khá thấp, người chơi nên hạn chế đặt.

Nếu là người chơi mới, bạn nên bắt đầu từ những mức đặt cược thấp nhất. Sau những lần chơi đầu, bạn sẽ rút ra kinh nghiệm để áp dụng vào lần cược sau.

Việc đếm bài cũng là lựa chọn tốt để biết số lượng lá bài còn lại như thế nào. Người chơi nên tập trung vào các ván chơi để gia tăng cơ hội thắng của mình.

Game Roulette trên nhà cái 888b

Một tựa game không thể quen thuộc hơn đối với cả người ít chơi các game casino. Nhà cái 888b cố gắng mang tới cho người chơi nhiều lựa chọn nhất khi chơi Roulette với cả Roulette Mỹ và Roulette châu Âu. Điểm khác biệt giữa hai loại này là Roulette Mỹ có thêm số 00 trên bàn quay.

Trong mỗi lần cược, người chơi có thể đặt nhiều ô tùy theo ý thích của mình. Tỷ lệ trả thưởng của Roulette có sự chênh lệch khá lớn. Nếu lựa chọn cược trong ( chọn số cụ thể) tỷ lệ ăn là 1/35. Còn với cược ngoài ( các nhóm số: chẵn, lẽ, ngang, dọc,…) tỷ lệ ăn sẽ là 1/1. Mỗi bàn Roulette sẽ ghi giới hạn cược tối thiểu và tối đa.

Game Roulette trên 888b có thiết kế hấp dẫn và âm thanh thú vị

Nhà cái 888b đã đa dạng hoá giới hạn của mỗi bàn, giúp người chơi có nhiều lựa chọn hơn. Khi tham gia chơi tại 888b, người chơi nên chú ý, chọn cho mình bàn Roulette thích hợp. Một số cách cược cho mọi người tham khảo.

Luật chơi Roulette

 • Đơn (1 số): Đặt cược vào bất kỳ con số nào đó trên bàn (0-36).
 • Đôi (2 số): Cùng lúc đặt cược vào hai số bằng cách đặt chip lên vách ngăn giữa hai số.
 • Hàng (3 số): Đặt cược vào một hàng ngang 3 số bằng cách đặt chip lên mép dưới hàng ngang đó.
 • Góc (4 số): Đặt cược vào khối 4 số bằng cách đặt chip vào góc giao nhau của 4 số đó.
 • Hai hàng (6 số): Đặt cược vào hai hàng liền nhau bằng cách đặt chip lên điểm giao nhau ở mép dưới của hai hàng đó. 
 • Cột (12 số): Đặt cược vào tất cả các số trong một cột dọc bằng cách đặt chip lên ô “2 to 1” ở cuối cột đó.
 • Tá (12 số): Đặt cược vào các nhóm 12 số bằng cách đặt chip vào các ô “1st 12”, “2nd 12”, “3rd 12”.
 • Đỏ/đen (18 số): Đặt cược vào tòan bộ các số màu đỏ hoặc màu đen.
 • Chẵn/lẻ (18 số): Đặt cược vào tất cả số chẵn hoặc số lẻ.

Như đã nói ở trên, tùy vào loại cược mà người thắng sẽ được trả thưởng khác nhau. Nhà cái 888b hỗ trợ trả thưởng cho người chơi qua nhiều hệ thống ngân hàng lớn như: Agribank, Sacombank,… với nhiều ưu đãi hot.

Game Xì Dách (Blackjack)

Lại là một trò chơi quen thuộc với mọi người. Ta có thể nhận thấy rằng các game quen thuộc phiên bản online của 888b rất được yêu thích. Với giao diện thân thiện với người dùng, nhà cái 888b hướng tới sự hài lòng của người chơi.

Luật chơi Blackjack

Cách chơi cũng khá tương tự với chơi Xì Dách thông thường. Trên bàn cược sẽ có 4 ô cược. Người chơi có thể cược một lúc nhiều ô tùy theo ý thích. Người chơi có thể lựa chọn 3 cách cược: cược thường, cược đôi và cược bảo hiểm.

Blackjack là tựa game casino kinh điển trên 888b

Sau khi phát bài, người chơi có quyền rút thêm các lá bài khác. Nếu rút được 8 lá mà số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 21 thì người chơi được Bát Long. Còn nếu 2 lá bài của người chơi có quân hình và xì thì thắng Xì Dách.

Nếu không có Bát Long hay Xì Dách, bài chơi sẽ được cộng lại và tính điểm. Cửa nào gần (hoặc bằng) 21 điểm thì cửa đó ăn. Điểm được quy định trong các lá bài là: 

 • A (Xì): Là 1 điểm khi bài của nhà con có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 21. Là 11 điểm khi bài của nhà con có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 21
 • J – Q – K: Được tính là 10 điểm.
 • 2 – 10: Điểm được tính theo số điểm trên lá bài.

Với nhiều năm cung cấp dịch vụ cho người chơi, website 888b ngày càng hoàn thiện các game của mình. Không chỉ có 4 game trên mà còn nhiều trò chơi khác không kém hấp dẫn. Người chơi có thể truy cập trang 888b.com để tìm hiểu thêm.

Sau khi cùng điểm qua Top 4 game hot nhất tại 888b, hi vọng mọi người đã có kinh nghiệm chơi game an toàn tại 888b? Chúc anh em có những giây phút giải trí tuyệt vời với 888b

BÌNH LUẬN
^
DMCA.com Protection Status Nhà cái 888b: Top Game Casino hot nhất 2020 - Nhà Cái 888b VietNam