Xổ Số
THAI LOTTERY
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
THAI LOTTERY
17/12/2019 | Đăng bởi nhacai888b Views: 165 | Share

Tổng Quan về Xổ Số Thái Lottery

Xổ số online hiện nay chắc không còn gì xa lạ với anh em yêu lô đề, các cược nữa phải không nào. Một trong những nhà cái uy tín có lượng người tham gia lớn nhất đó chính là nhà cái 888b.

Hiện trong hệ thống các trò chơi của km1888b có trong xổ số trực tuyến Thái Lan được rất nhiều người yêu thích bởi cách chơi hấp dẫn, cơ cấu giải thưởng lớn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách chơi của trò này cho các bạn mới có thể nắm được nhanh chóng và có thể chơi ngay lập tức. Đặc biệt trò  xổ số trực tuyến Thái Lan kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhà cung cấp đảm bảo không hề có gian lận mua số nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người.

Xổ số Thái Lan (THAI LOTTERY) trên nhà cái 888b

GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ THÁI LAN

Xổ số trực tuyến Thái Lan  là loại xổ số được phát hành tại Thái Lan ( cũng giống như ở Vệt Nam có xổ số miền Bắc và miền Nam). Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất trong loại xổ số này chính là ngày mở thưởng.

Mỗi tháng chỉ mở 2 lần đó là vào ngày mùng 1 và ngày 16, lúc 15h. Tổng cơ cấu giải thưởng bao gồm 6 giải, cụ thể có 1 giải nhất, 4 giải nhì và chỉ 1 giải ba.

Trước hết, mọi trò chơi nào trên nhà cái 888b đều cần tài khoản hội viên. Bạn cũng cần phải có được tài khoản người chơi để đăng nhập.

Nếu bạn đã có rồi thì hãy đăng nhập vào và làm lần lượt như các bước dưới đây. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy dành ra mấy phút để đăng ký theo link hướng dẫn sau: km1888b.

Quá trình đăng kí hết sức đơn giản và mọi thông tin khi đăng ký sẽ được bảo mật tuyệt đối. Vì vậy, người chơi hoàn toàn không phải lo lắng.

Với tài khoản này, bạn có thể chơi tất cả các trò chơi đang được cung cấp trên trang km1888b.

CÁC BƯỚC VÀO TRÒ CHƠI

Sau khi đã có được tài khoản đăng nhập, tiến hành theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn vào mục Xổ số. Tiếp tục chọn mục số đề Thái Lan, chọn tiếp mục Bình thường.
 • Bước 2: Tiến hành chọn gói cược mà bạn yêu thích bằng cách nhấn vào ô “thay đổi”. Khi gói cược bạn muốn chơi xuất hiện, chọn Cược.

Ví dụ, gói G – gói có tỷ lệ trúng cao nhất:

 • 2D (cược 2 số): Tỷ lệ ăn 1 : 100, nhưng mất 1% hoa hồng. Tức là nếu đặt 100K thì tổng số tiền nếu mất là 101K. Nếu trúng, bạn sẽ nhận được 10 triệu.
 • 3D (cược 3 số): Tỷ lệ ăn 1: 800 và được nhà cái trả lại 15% hoa hồng tiền đặt. Tức là nếu đặt 100K thì khi trúng sẽ nhận được 80 triệu và thêm 15K tiền hoa hồng.
 • 4D (cược 4 số): Tỷ lệ ăn 1: 7 triệu và được nhà cái trả lại 20% hoa hồng tiền đặt. Nếu đặt 100K thì khi trúng sẽ nhận được 700 triệu và thêm 20K tiền hoa hồng.
 • Bước 3: các bạn chọn số và chọn trò cược cần đánh là xong.

QUY TẮC TRÒ CHƠI THÁI LOTERY

Trò chơi bắt đầu bằng cách chọn 4 bộ số như sau

 • Nhóm 1: Một số có 6 chữ số, được gọi là giải thưởng đầu tiên
 • Nhóm 2: Hai con số, mỗi số có 3 chữ số, được gọi là bộ ba đầu tiên
 • Nhóm 3: Hai con số, mỗi số có 3 chữ số, được gọi là bộ ba cuối cùng
 • Nhóm 4: Một số có 2 chữ số, được gọi là bộ đôi
 • Trong mỗi nhóm, bộ chữ số được tính từ 0 đến 9. Thành viên có quyền lựa chọn loại cược cho một hoặc nhiều nhóm

Số đặc biệt và số đóng

Một vài số đặc biệt sẽ được thêm vào tỷ lệ cược. Ban tổ chức sẽ thông báo và đánh dấu màu vàng các con số này Ban tổ chức cũng công bố các con số đóng – con số này sẽ không áp dụng cho cược đặc biệt. Số đóng được đánh dấu màu đỏ

Nhóm cược và loại cược cho mỗi nhóm có 4 nhóm cược cho mỗi lượt xổ như sau:

Loại cược ba số chính xác: Thành viên chọn 3 chữ số. Kết quả phải trùng khớp hoàn toàn với 3 số đuôi của lượt xổ

Ví dụ:
Thành viên thắng nếu đặt [224]

Loại cược ba số bất kỳ: Thành viên chọn 3 chữ số. Kết quả 3 số đuôi xổ ra trùng với 3 số đã chọn bất kể thứ tự

Ví dụ:
Thành viên thắng nếu đặt: [224], [242], [422]

Loại cược hai số chính xác: Thành viên chọn 2 chữ số. Kết quả phải trùng khớp hoàn toàn với 2 số đuôi lượt xổ ra

Ví dụ:
Thành viên thắng nếu đặt [24]

Loại cược một số bất kỳ: Thành viên chọn 1 chữ số từ 0 đến 9. Con số này cần xuất hiện ở 3 số đuôi lượt xổ bất kể vị trí nào Ví dụ: Thành viên thắng nếu chọn [2], [4]

Loại cược BSOE: (Tài xỉu chẳn lẽ)
Thành viên cược tổng của 3 số đuôi
Tài: Nếu tổng >13
Xỉu: Nếu tổng <=13
Lẻ: Nếu tổng là sổ lẻ
Chẵn: Nếu tổng là số chẵn

Ví dụ:
Thành viên thắng nếu cược vào [Chẳn] hoặc [Xỉu]
3 số đuôi là 224. Tổng: 2+2+4=8

Loại cược linh vật may mắn: thành viên cược kết quả tổng 3 số đuôi tương ứng như sau

Ví dụ:
Thành viên thắng nếu cươc vào [Rùa]
Tổng của 224 là 8

Loại Cược Tôm cua cá: thành viên cược theo mẫu của 3 chữ số đuôi như sau
Cá: Bộ ba (000,111,222,333,…,999)
Tôm: Bộ đôi bất kỳ (022,202,220)
Cua: Bộ đôi cuối cùng (022,200)

Ví dụ:
Thành viên thắng nếu cược vào [Tôm]

(Đôi ở 224)
*** Ghi chú: Nếu cược vào cả 3 loại và kết quả ra bộ ba (vd: 888), thành viên chỉ nhận thưởng duy nhất ở loại CÁ. Nếu cược vào Tôm và Cua, kết quả ra bộ đôi cuối cùng (vd: 088), thành viên nhận thưởng được ở cả CÁ và TÔM

Nhóm 2 – “Bộ ba đầu tiên” 2 số, mỗi số bao gồm 3 chữ số được xổ ra. Thành viên cược các loại như sau

Loại cược ba số chính xác: Thành viên chọn 3 chữ số. Kêt quả phải trùng khớp với một trong hai bộ xố xổ ra

Ví dụ:
Thành viên thắng nếu cược [ 345] hoặc [679]
Nhóm 3 – “Bộ ba cuối cùng”
2 số, mỗi số bao gồm 3 chữ số được xổ ra. Thành viên cược các loại như sau.

Loại cược ba số chính xác: Thành viên chọn 3 chữ số. Kết quả trùng khớp với một trong hai bộ số xổ ra
Ví dụ: Thành viên thắng nếu cược [195] hoặc [278]

Nhóm 4 – “Bộ đôi”
Một số gồm 2 chữ số được xổ ra. Thành viên cược như sau

Loại cược đôi chính xác: Thành viên chọn 2 chữ số. Kết quả phải trùng khớp với 2 chữ số xổ ra
Ví dụ: Thành viên thắng nếu cược [65]

Một số bất kỳ thành viên chọn 1 chữ số từ 0 đến 9. Kết quả thắng khi số đó xuất hiện ở một trong hai chữ số xổ ra

Ví dụ:
Thành viên thắng khi đặt [5] hoặc [6]
Bảng Thông Tin Xổ Số Thái Lan

Xem thêm: Hướng Dẫn nạp thẻ cào không mất phí tại 888b

BÌNH LUẬN
^
DMCA.com Protection Status Xổ số Thái Lan (Thai Lottery) - Nhà Cái 888b VietNam